Systeemtherapie

Gezinstherapie en relatietherapie vallen onder de noemer van Systeemtherapie. Het is een vorm van psychotherapie die gericht is op relaties tussen mensen. Door in een vroeg stadium belangrijke naasten te betrekken bij de therapie kan het een meerwaarde worden in het zien en ervaren van mogelijkheden. Mogelijkheden die kunnen leiden naar gewenste en hoopvolle uitkomsten. Het belangrijkste kenmerk van Systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken kunnen worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge communicatiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.
Als gezinsleden elkaar beter begrijpen en ondersteunen, ontstaat er lucht en ruimte. Hierdoor kunnen de onderlinge relaties hersteld of verbeterd worden. 

 

Werkwijze

U, jij en de naast betrokkenen worden uitgenodigd voor een intakegesprek. Daarin komt onder andere aan de orde:

  • wat de klachten en problemen zijn;
  • hoe ze zijn ontstaan;
  • de impact van de klachten en problemen op alle betrokkenen;
  • het doel van de therapie;
  • wat de gewenste veranderingen zijn;
  • wat er nodig is om de gewenste verandering tot stand te brengen;
  • het aantal benodigde gesprekken en de frequentie hiervan.

In de gesprekken kan de nadruk liggen op het veranderen van de omgang met elkaar of op het veranderen van de manier waarop tegen het probleem wordt aangekeken.

In de therapie worden alle betrokkenen zich bewust van de manier waarop ze op elkaar reageren en krijgen ze zicht op de invloed die ze op elkaar hebben. Van daaruit wordt er gewerkt naar een oplossing.